Omgevingsvergunning en archeologie


Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek

Als u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning dient aan te vragen, kunt u met archeologie te maken krijgen. Door bouw- of sloopwerkzaamheden of andere bodemingrepen kunnen archeologische resten namelijk verstoord of vernietigd worden. Of u rekening moet houden met archeologische resten in de bodem, zal blijken uit het bestemmingsplan van de gemeente. De bevoegde overheid (doorgaans de gemeente) beslist of u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Veelal gebeurt dit op basis van de omvang en diepte van de voorgenomen bodemingreep. Vaak zal overigens blijken dat er geen archeologisch onderzoek nodig is, bijvoorbeeld doordat er geen archeologische resten in het gebied worden verwacht of doordat de bodem al verstoord is.

Mocht een archeologisch onderzoek nodig zijn, dan dient dat volgens de eisen van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie uitgevoerd te worden. Het onderzoek moet uitwijzen of er mogelijk belangrijke relicten in het plangebied liggen, zodat een goed besluit over de omgang met het erfgoed te maken is. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen het onderzoek uitvoeren. Zij brengen de archeologische waarde van het perceel of gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt in kaart en leveren een archeologisch onderzoeksrapport. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO) met boringen of proefsleuven. RAAP is gecertificeerd om voor u het vereiste archeologisch onderzoek uit te voeren. U kunt een offerte aanvragen in een van onze regio's.

raap offerte


Achtergrond omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt een stelsel van vergunningen die alle met de leefomgeving te maken hebben. Onder deze 25 vergunningen, die sinds 1 oktober 2010 via de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning, valt ook het vergunningstelsel van de Monumentenwet 1988. Gebouwde rijksmonumenten, stads- en dorpsgezichten en archeologische waarden en verwachtingen zijn nu allemaal geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Archeologische rijksmonumenten vallen echter buiten de Wabo, daarvoor zal nog steeds een monumentenvergunning moeten worden aangevraagd bij de Minister. De archeologische monumentenvergunning zal in grote mate bepalend zijn voor de mogelijkheden van de omgevingsvergunning.