Archeologische begeleiding


WAT: archeologische begeleiding wordt ingezet bij civiele (niet-archeologische) graafwerkzaamheden om inzicht te verkrijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische waarden

WANNEER: bij specifieke onderzoeksvragen, of als een terrein onvoldoende toegankelijk is waardoor een proefsleuvenonderzoek of opgraving niet goed uitvoerbaar is.

VOOR WIE: alle initiatiefnemers van bodemverstorende ingrepen, zowel overheden als particulieren.

Archeologische begeleiding


Aan een archeologische begeleiding gaat gewoonlijk een vooronderzoek vooraf. De begeleiding wordt ingezet als dit vooronderzoek problemen geeft, bijvoorbeeld als het te weinig informatie oplevert om tot een betrouwbare waardestelling te komen. Of als het terrein niet goed toegankelijk is om het onderzoek uit te voeren, zoals bij smalle rioleringsleuven. Er moeten gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, voordat het bevoegd gezag tot een archeologische begeleiding besluit.
Archeologische begeleiding vindt gelijktijdig met de civiele sloop- of graafwerkzaamheden plaats, volgens een goedgekeurd PvE. We inspecteren de bodemontsluitingen en documenteren eventuele archeologische resten die aan het licht komen. De begeleiding geschiedt uiteraard in goed overleg met de aannemer, zodat die zo weinig mogelijk hinder ondervindt.
Enkele voorbeelden van archeologische begeleiding


Archeologische begeleiding riolering Harderwijk

Sinds half februari 2014 doet RAAP archeologisch onderzoek in het centrum van Harderwijk. De riolering in de binnenstad wordt vervangen en archeologen hebben van de gemeente opdracht gekregen om de werkzaamheden te begeleiden. Daarbij kwamen op de Markt resten van de Minderbroederskerk en het waaggebouw aan het licht. Inmiddels is de begeleiding van de herinrichting van de Markt afgerond en op dit moment wordt gegraven bij de overkluisde stadsbeek in de Donkerstraat. Deze stadsbeek loopt vanaf de Sypel door het huidige Hortuspark en mondde vroeger uit in de voormalige Zuiderzee.

Lees meer over de archeologische begeleiding in Harderwijk


Archeologische begeleiding Kustwerk katwijk

Archeologen van RAAP werkten in januari en februari 2014 mee aan de archeologische begeleiding van de verlenging van het Uitwateringskanaal in Katwijk, in opdracht van Ballast Nedam en het Hoogheemraadschap Rijnland. De opdrachtgevers zijn daar bezig met de versterking van de waterkering. Langs de kust van Katwijk wordt in zee gegraven met behulp van een tijdelijk dijklichaam. Tijdens de archeologische begeleiding wordt het ontgraven zand in een archeologisch depot op het strand gezeefd en gecontroleerd op waardevolle archeologische resten.

Ergens in de zee voor de kust van Katwijk worden namelijk resten verwacht van de Brittenburg, de meest westelijk gelegen legerplaats langs de Romeinse Limes. Vooralsnog is er tijdens het onderzoek vooral veel vondstmateriaal uit de Nieuwe tijd gevonden. De archeologen werkten dag, nacht en weekend door in ploegendienst. Een bijzonder project! Meer informatie

Bekijk hieronder de film over de archeologische begeleiding of klik op de link naar ons Youtubekanaal: YouTube

MEER WETEN?

Regio Noord:

Janneke Hielkema, T 0512-589140


Regio Oost:

Martin Schabbink, T 0575-567876


Regio Zuid:

Gerard Tichelman, T 0495-513555


Regio West:

Cathelijne Kruidhof, T 071-5768118


RAAP BelgiŽ:

Caroline Ryssaert,

T (+32) 0498 441 699raap offerte